Joonistab regressioonimudeli / Draws regression line
     
show with app
library(shiny)
library(ggplot2)
library(broom)
library(dplyr)
#Tänusõnad TÜ CITIS

#teen tühja faili / empty dataframe
points <- as.data.frame(cbind(x=vector("numeric", 0), y=vector("numeric", 0))) 

ui <- fluidPage(
   titlePanel("Joonistab regressioonimudeli / Draws regression line"),
   #joonis, kust võetakse mudeli punktid ja joonistatakse tulemused 
   plotOutput("joonis", width = 600, height = 500,
         click = "plot_click"),
   #nupp, mis teeb andmestiku nulliks / resets data
   actionButton("nullipunktid", "Nulli punktid / Reset data"),
   br(), br(),
   #mudeli väljund / model summary
   verbatimTextOutput("mudelsummary") ,
   #br(), br(),
   #andmed ja regressioonimudeli diagnostikud / data and diagnostics
   DT::dataTableOutput(outputId = "andmed", width = '600px')
)

server <- function(input, output) {

 #nullib andmed / resets data
 observeEvent(input$nullipunktid, {
  points <<- as.data.frame(cbind(x=vector("numeric", 0), y=vector("numeric", 0)))
 })

 #Lisame andmestikule järjest punkte juurde ja saadame joonisele ja mudelisse
 #Add rows to the data
 pointsdf <- reactive({
  input$nullipunktid
  points <<- rbind(points, as.data.frame(cbind(x=input$plot_click$x, y=input$plot_click$y)))
  points
 })
 

 #joonis/ graph
 output$joonis <- renderPlot({
  ggplot(data=pointsdf(), aes(x=x, y=y)) +
   geom_point() +
   geom_smooth(method = "lm", fullrange = TRUE)+
   scale_x_continuous(limits = c(-10,10)) +
   scale_y_continuous(limits = c(-10,10)) +
   geom_hline(yintercept=0) + geom_vline(xintercept=0)
  })

 #OLS
 mudel <- reactive({
  if(nrow(pointsdf())>2) { # if at least 3 observations, present results
   mudel <- lm(y ~ x, data=pointsdf()) 
   mudel
  }
 })
 
 #presents results
 output$mudelsummary <- renderPrint({
  if(nrow(pointsdf())>2) {
   summary(mudel()) 
  }
 }, width = 400)
 
 #Andmed koos diagnostikaga / Data with diagnostics
 output$andmed <- DT::renderDataTable({
   round(mudel() %>% 
    augment(), 3)
  })
  
}

shinyApp(ui = ui, server = server)