Sissetuleku ebavõrdsus Eestis võrreldes Euroopa riikidega

show with app
#Eurostatist ebavõrdsusega seotud andmete tõmbamine
#library(eurostat)
#library(plotly)
library(shiny)
library(ggplot2)
library(plotly)
#library(plyr)
library(data.table)
#library(markdown)


#setwd("C:/Users/avork/Documents/SEN/ebavordsuseapp/EbavordsusEestis/")
ilc_di12 <- readRDS(file="data/ilc_di12")
ilc_di12b <- readRDS(file="data/ilc_di12b")
ilc_di12c <- readRDS(file="data/ilc_di12c")
ilc_pns4<- readRDS(file="data/ilc_pns4")
ilc_di11<- readRDS(file="data/ilc_di11")
ilc_di30a <- readRDS(file="data/ilc_di30a")
ilc_di30b <- readRDS(file="data/ilc_di30b")
ilc_di30c <- readRDS(file="data/ilc_di30c")
icw_sr_05 <- readRDS(file="data/icw_sr_05")
les25 <- readRDS(file="data/les25")

#TODO:! list
#eestikeelsed pealkirjad ja tähised detsiilide liikumise puhul - tehtud midagi
#detsiilide liikumine joonisele joonega ja võrrelda teiste riikidega jooni - tehtud midagi
#katsetada x- aasta keskmist joonisele ja võrrelda Eestist teistega - teha kui tahta konkreetseid riike


library(shiny)

dfles25 <- les25 %>% filter(DIM1label.et == "Gini koefitsient") %>% 
 mutate(kategooria =ifelse(DIM3label.et %in% c("Eestlased", "Mitte-eestlased"), "Rahvuse järgi",
              ifelse(DIM3label.et %in% c("Eesti kodakondsus", "Mõne muu riigi kodakondsus", "Kodakondsuseta"), "Kodakondsuse järgi", "Kokku")))


shinyServer(function(input, output) {

  ##################
  #Gini coefficients
  ################## 
 
 #andmebaasi valik
 ginidf <- reactive({
  req(input$ginitunnus)
  #input$ginitunnus = "eqdpi"
  if (input$ginitunnus=="eqdpi") {
   ginidf <- ilc_di12
  } 
  if (input$ginitunnus=="eqdpibeftr") {
   ginidf <- ilc_di12b
  } 
  if (input$ginitunnus=="eqdpibeftrpens") {
   ginidf <- ilc_di12c
  } 
  ginidf
 })
 
 mytitle <- reactive({
  req(input$ginitunnus)
  mytitle <- ifelse(input$ginitunnus =="eqdpi", "Kasutatav ekvaliseeritud tulu", 
           ifelse(input$ginitunnus =="eqdpibeftr", "Kasutatav ekvaliseeritud tulu enne toetusi, \npensionid toetuste sees",
              ifelse(input$ginitunnus == "eqdpibeftrpens", "Kasutatav ekvaliseeritud tulu enne toetusi, \npensionid toetustest väljas", "")))
  mytitle
 })
 
 output$ginijoonis1 <- renderPlot({
  #jätame välja keskmised, mida ei vaja
  ginidfjoonisele <- ginidf() %>% filter(time>=as.Date("2000-01-01")) %>% 
   filter(!(geo %in% c("EU15", "EA18", "EA19", "EU27", "EU25","EU", "NMS10")))
  #jätame välja need riigid, mille eraldi joonistama
  ginidfjooniselemuud <- ginidfjoonisele %>% filter(!(geo %in% c("EE", "EU28"))) %>% 
                              as.data.frame()
  #Gini üle aja
  ggplot() +
   geom_line(data=ginidfjooniselemuud, aes(x=time, y = values, group=geo), size=0.3, color="grey") + 
   geom_line(data=ginidfjoonisele[ginidfjoonisele$geo=="EE",], aes(x=time, y=values, color="Eesti"), size=1.5) +
   geom_line(data=ginidfjoonisele[ginidfjoonisele$geo=="EU28",], aes(x=time, y=values, color="EU28"), size=1.5) +
   labs(x="", y="Gini indeks", caption="allikas: Eurostat, EU-SILC", color="", 
      title = mytitle()) +
   theme(text =element_text(size=14))
  
 })

 #
 output$giniexperimental <- renderPlot({
  
  icw_sr_05 <- icw_sr_05 %>% 
   mutate(stk_flowlbl =ifelse(stk_flow=="EXPN", "Expenditure",
                 ifelse(stk_flow=="INC", "Income",
                    ifelse(stk_flow=="SAV", "Savings", "Net wealth"))))
  
  ggplot(icw_sr_05, aes(x=geo, y = values, fill=geo)) +
   geom_col() +
   guides(fill=FALSE) +
   facet_wrap(~stk_flowlbl, scales = "free") +
   labs(x="", y="Gini", caption="allikas: Eurostat", 
      title = "Gini coefficient on household population - experimental statistics")
  #+
  # guides(color=FALSE)
 })
 
 #####################################
 #Kvintiilide suhe
 #####################################
 output$s8020joonis1 <- renderPlot({
  
  s8020joonisele <- ilc_di11 %>% 
   filter(time>=as.Date("2000-01-01"),
       !(geo %in% c("EU15", "EA18", "EA19", "EU27", "EU25","EU", "NMS10")),
       age == input$vanus, sex == input$sugu) %>% as.data.frame()
   
  #jätame välja need riigid, mille eraldi joonistama
  s8020jooniselemuud <- s8020joonisele %>% filter(!(geo %in% c("EE", "EU28"))) %>% 
   as.data.frame()
  
  ggplot() +
   geom_line(data=s8020jooniselemuud, aes(x=time, y = values, group=geo), size=0.3, color="grey") + 
   geom_line(data=s8020joonisele[s8020joonisele$geo=="EE",], aes(x=time, y=values, color="Eesti"), size=1.5) +
   geom_line(data=s8020joonisele[s8020joonisele$geo=="EU28",], aes(x=time, y=values, color="EU28"), size=1.5) +
   labs(x="", y="Kvintiilide suhte korda - S80/S20", caption="allikas: Eurostat, EU-SILC", color="", 
      title = "Viienda ja esimese sissetulekukvintiili sissetulekute suhe valitud soo ja vanuse järgi") +
   theme(text =element_text(size=14))
  
  })
  
 # ggplot(ilc_pns4, aes(x=time, y = values, color=geo)) +
 #  geom_line() + 
 #  guides(color=FALSE) +
 #  facet_wrap(~age) +
 #  geom_line(data=ilc_pns4[ilc_pns4$geo=="EE",], aes(x=time, y=values), size=1.5) +
 #  labs(x="", y="S80/S20", caption="allikas: Eurostat, EU-SILC", 
 #    title = "S80/S20 kvintiilide sissetulekute suhe")
 # 
 # })
 # 
 # # labs(x="", y="S80/S20", caption="allikas: Eurostat", 
 # #   title = "Inequality of income distribution S80/S20 income quintile share ratio - EU-SILC survey")
 # # 
 # 
 # output$s8020byagesex <- renderPlot({
 #  
 # ggplot(ilc_di11, aes(x=time, y = values, color=geo)) +
 #  geom_line() + 
 #  guides(color=FALSE) +
 #  facet_grid(age~sex) +
 #  geom_line(data=ilc_di11[ilc_di11$geo=="EE",], aes(x=time, y=values), size=1.5) +
 #  labs(x="", y="S80/S20", caption="allikas: Eurostat", 
 #    title = "S80/S20 income quintile share ratio by sex and selected age group - EU-SILC survey")
 # 
 # })

 #####################
 #Liikumine detsiilide vahel
 #####################
 #andmebaasi valik
 movedf <- reactive({
  req(input$periood)
  #input$ginitunnus = "eqdpi"
  if (input$periood=="year1") {
   movedf <- ilc_di30a %>% rename(trans= trans1y)
  } 
  if (input$periood=="year2") {
   movedf <- ilc_di30b %>% rename(trans= trans2y)
  } 
  if (input$periood=="year3") {
   movedf <- ilc_di30c %>% rename(trans= trans3y)
  } 
  movedf
 })
 
 mytitlemove <- reactive({
  req(input$periood)
  mytitlemove <- ifelse(input$periood =="year1", "Detsiilidevaheline liikumine ühe aasta möödudes", 
           ifelse(input$periood =="year2", "Detsiilidevaheline liikumine kahe aasta möödudes",
               ifelse(input$periood == "year3", "Detsiilidevaheline liikumine kolme aasta möödudes", "")))
  mytitlemove
 })
 
 
 output$decilemovejoonis1 <- renderPlot({
  #jätame välja keskmised, mida ei vaja
  movedfjoonisele <- movedf() %>% filter(time>=as.Date("2000-01-01")) %>% 
   filter(!(geo %in% c("EU15", "EA18", "EA19", "EU27", "EU25","EU", "NMS10"))) %>% 
   filter(trans==input$liikumine)
  
  movedfjoonisele$deciles = factor(movedfjoonisele$quantile, 
                   levels = c("TOTAL", "D1", "D2", "D3", "D4", "D5", "D6","D7", "D8", "D9", "D10"),
                   labels = c("Kokku", "Detsiilist 1", "Detsiilist 2", "Detsiilist 3", "Detsiilist 4", 
                         "Detsiilist ", "Detsiilist 6","Detsiilist 7", "Detsiilist 8", 
                         "Detsiilist 9", "Detsiilist 10"), ordered = TRUE)
  
  #jätame välja need riigid, mille eraldi joonistama
  movedfjooniselemuud <- movedfjoonisele %>% filter(!(geo %in% c("EE", "EU28"))) %>% 
   as.data.frame()
  #Gini üle aja
  ggplot() +
   geom_line(data=movedfjooniselemuud, aes(x=time, y = values, group=geo), size=0.3, color="grey") + 
   geom_line(data=movedfjoonisele[movedfjoonisele$geo=="EE",], aes(x=time, y=values, color="Eesti"), size=1) +
   geom_line(data=movedfjoonisele[movedfjoonisele$geo=="EU28",], aes(x=time, y=values, color="EU28"), size=1) +
   facet_wrap(~deciles) +
   labs(x="", y="Osakaal inimestest", caption="allikas: Eurostat, EU-SILC", color="", 
      title = mytitlemove()) +
   theme(text =element_text(size=14))
  
 })
 
 # 
 # output$decilemov1 <- renderPlot({
 #  
 # ggplot(ilc_di30a[ilc_di30a$geo=="EE",], aes(x=time, y = values, fill=trans1y)) +
 #  geom_col() + 
 #  #guides(color=FALSE) +
 #  facet_wrap(~quantile) +
 #  labs(x="", y="%", caption="allikas: Eurostat", 
 #    title = "Transitions of income within one year by decile")
 # })
 # 
 # output$decilemov2 <- renderPlot({
 #  
 #  ggplot(ilc_di30b[ilc_di30b$geo=="EE",], aes(x=time, y = values, fill=trans2y)) +
 #   geom_col() + 
 #   #guides(color=FALSE) +
 #   facet_wrap(~quantile) +
 #   labs(x="", y="%", caption="allikas: Eurostat", 
 #     title = "Transitions of income within two year by decile")
 # })
 # 
 # output$decilemov3 <- renderPlot({
 #  
 #  ggplot(ilc_di30c[ilc_di30c$geo=="EE",], aes(x=time, y = values, fill=trans3y)) +
 #   geom_col() + 
 #   #guides(color=FALSE) +
 #   facet_wrap(~quantile) +
 #   labs(x="", y="%", caption="allikas: Eurostat", 
 #     title = "Transitions of income within three year by decile")
 # })
 # 
 # 
 # output$decilemov1c <- renderPlot({
 #  
 #  ggplot(ilc_di30a[ilc_di30a$quantile==input$kvantiil,], aes(x=time, y = values, fill=trans1y)) +
 #   geom_col() + 
 #   #guides(color=FALSE) +
 #   facet_wrap(~geo) +
 #   labs(x="", y="%", caption="allikas: Eurostat", 
 #     title = "Transitions of income within one year by decile")
 # })
 # 

 output$rahvusjoonis1 <- renderPlot({
 
  dfles25 %>% filter(kategooria!="Kokku") %>% ggplot(aes(x=as.numeric(obsTime), y=obsValue, group=DIM3label.et, color=DIM3label.et)) +
  geom_line() + labs(x="", y="Gini koefitsient", color="Rahvus/Kodakondsus", caption ="Allikas: Statistikaameti andmebaas, tabel LES25") +
  facet_wrap(~kategooria) +theme(text =element_text(size=14))
 
 })
 
   
})
library(shiny)
shinyUI(fluidPage(
 
titlePanel("Sissetuleku ebavõrdsus Eestis võrreldes Euroopa riikidega"),
 
 navbarPage("",
       
       tabPanel("Gini indeks",
           sidebarLayout(
            sidebarPanel(
             selectInput(inputId ="ginitunnus", "Vali tunnus",
                   c("Kasutatav tulu"="eqdpi",
                    "Kasutatav tulu enne toetusi, pensionid toetuste sees" = "eqdpibeftr",
                    "Kasutatav tulu enne toetusi, pensionid toetustest väljas"= "eqdpibeftrpens"
                   )
             ) #end selectInput
             
            ), #end sidebarPanel 
            
            # Show a plot of the generated distribution
            mainPanel(
             plotOutput("ginijoonis1", width = 800, height = 500)
             #br(),
             #plotOutput("ginieqdpi", width = 800, height = 500),
             #br(),
             #plotOutput("ginieqdpibtr", width = 800, height = 500),
             #br(),
             #plotOutput("ginieqdpibtrexpens", width = 800, height = 500),
             #br()
             #end of mainPanel
            )
            #end of sidebarLayout
           )
           #end of Gini indeks tab
       ),
       
       tabPanel("Kvintiilide suhe",
            # Sidebar with a slider input for number of bins 
            sidebarLayout(
             sidebarPanel(
              selectInput(inputId ="vanus", "Vali vanus",
                    choices= c("Kokku"="TOTAL",
                     "65 ja vanemad" = "Y_GE65",
                     "Alla 65"= "Y_LT65"), selected = "TOTAL"
              ), #end selectinput,
              selectInput(inputId ="sugu", "Vali sugu",
                    choices= c("Kokku"="T",
                     "Mehed" = "M",
                     "Naised"= "F"
                    ), selected = "TOTAL"
              ) #end selectinput
              
             ),  #end sidebarPanel
             
             # Show a plot of the generated distribution
             mainPanel(
              plotOutput("s8020joonis1", width = 800, height = 500)
              #plotOutput("s8020byage", width = 800, height = 500),
              #br(),
              #plotOutput("s8020byagesex", width = 800, height = 500),
              #br()
              # plotOutput("ginieqdpibtrexpens", width = 800, height = 500),
              # br()
             
              # #end of mainPanel
             ) 
             #end of sidebarLayout
            )
            #end of Kvintiilide suhe tab
        ),
       
       tabPanel("Inimeste liikumine detsiilide vahel",
           sidebarLayout(
            sidebarPanel(
             selectInput(inputId ="periood", "Vali ajaperiood",
                   choices = c("3 aasta jooksul" = "year3",
                          "2 aasta jooksul" = "year2",
                          "1 aasta jooksul" = "year1"),
                   selected= "year3"
             ),
           # selectInput(inputId ="kvantiil", "Vali kvantiil",
           #        choices = unique(ilc_di30a$quantile), selected = "TOTAL"
           # ) #end selectInput
            selectInput(inputId ="liikumine", "Inimeste liikumine",
                    choices = c("1 detsiil üles" = "TO_1UP",
                          "enam kui 1 detsiil üles" = "TO_GT1UP",
                          "1 detsiil alla" = "TO_1DW",
                          "enam kui 1 detsiil alla" = "TO_GT1DW",
                          "Sama detsiil" = "NO_CHG"
                        ),
                 selected= "TO_1UP"
            )
           ), #end sidebarPanel 
            
            # Show a plot of the generated distribution
            mainPanel(
             plotOutput("decilemovejoonis1", width = 800, height = 500) 
             #plotOutput("decilemov1", width = 800, height = 500),
             #plotOutput("decilemov2", width = 800, height = 500),
             #plotOutput("decilemov3", width = 800, height = 500),
             #plotOutput("decilemov1c", width = 800, height = 500)
             #plotOutput("ssdentPlot", height = "600", width="1000")
             #end of mainPanel
            )
            #end of sidebarLayout
           )
           
       ), #end of liikumine
      
       tabPanel("Eesti: ebavõrdsus rahvuste vahel",
           plotOutput("rahvusjoonis1", width = 800, height = 500)
       )
           
           
 ) #end of navbarPage 

)) #end of shinyUI(fluidPage(